Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί της ΔΕΚΠΟΤΑ - ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
10-07-2018
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας έτους 2018"

21-06-2017
Κωδικός ΑΔΑΜ: 17AWRD001561962 2017-06-20
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα - Κατακύρωση Διαγωνισμού Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017

31-05-2017
Ορθή Επανάληψη
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"
Ορθή Επανάληψη που αφορά: Το αρχείο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - Προσαρμόστηκε με τα δεδομένα της Διακήρυξης

31-05-2017
Ορθή Επανάληψη
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Υπηρεσίας "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"
Ορθή Επανάληψη που αφορά: Στο αρχείο επί του Εδαφίου 1., Παράγραφος Β., του Άρθρου 14.

26-05-2017
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

26-05-2017
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Υπηρεσίας "Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων 2017"

22-05-2017
Πρωτογενές αίτημα για την κάλυψη των εργασιών: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο